product

ปลาทูน่าบลูฟิน (แบรนด์ยามายูกิ)
BLUEFIN TUNA (YAMAYUKI BRAND)

ตัดเป็นชิ้นยาวทั้งตัว สด (ประมาณ8-11 กิโลกรัม / ชิ้น)
ตัดเป็นชิ้นบล็อก สด (ประมาณ3-6 กิโลกรัม / ชิ้น)
ตัดเป็นชิ้นบล็อกส่วนหลัง สด (ประมาณ2-6 กิโลกรัม / ชิ้น)